a a a

  

Aktualności

INFORMACJA z dn. 27.02.2017

INFORMACJA z dn. 27.02.2017

27.02.2017

W związku z zapytaniami mieszkańców w sprawie dopuszczalnych systemów ogrzewania na terenie Gminy Wólka informuję, iż § 51, ust. 9 Uchwały Rady Gminy Wólka Nr IX/52/07 z dnia 25.06.2007r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wólka,


 
na postawione pytanie odpowiada: „Ustala się następujące zasady obsługi sieciami infrastruktury technicznej: zaopatrzenie w ciepło realizowane będzie z lokalnych kotłowni lub indywidualnych urządzeń grzewczych wykorzystujących paliwa stałe, ciekłe lub gazowe. Dla poprawy standardu obsługi cieplnej przewiduje się rozszerzenie zakresu zastosowania gazu dla celów grzewczych”. Jednocześnie informuję, iż w dniu 31 lipca 2015r. Rada Gminy Wólka podjęła uchwałę Nr XI.70.2015 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wólka, która zakłada redukcję emisji CO2o 20% do roku 2020. 
Powrót
Liczba odwiedzin strony: 61226
Europejski Fundusz Rozwoj Regionalnego

Portalu Internetowemu z internetowym punktem obsługi inwestora w ramach projektu "Gmina Wólka - Dolina Inwestycji"
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,
Oś Priorytetowa: II Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 B Marketing gospodarczy.